אודות העמותה 

מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין לקידום ליגות לנוער (בנים / בנות) בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני הנוער בחיי הקהילה בבאר-שבע והסביבה, ללוות ליווי אישי וצמוד לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, להקים ליגות באולינג תחרותיות במסגרת העמותה, לייצג את הנגב על כל יישוביו מגדול ועד קטן מי בערים ומי בפריפריה בתחרויות ארציות ובין לאומיות במסגרות באולינג.

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל – מטרת העמותה כוללת גם את הפעולות הבאות:

א. להקים, לייסד, להפעיל, להשתתף בהפעלה, לנהל, להחזיק קבוצות ו/או שחקנים ו/או ליגות למשחק באולינג.
ב. לעודד ולקדם את שחקני הבאולינג המשחקים במסגרת העמותה תוך שיתוף פעולה עם כל ארגון או גוף, אשר יוכל לתרום לפעילות העמותה.
ג. לתת הדרכה מקצועית בתחום הבאולינג לחברי ושחקני העמותה המאוגדים והמשחקים במסגרות העמותה.
ד. לקבוע כללי התנהגות מחייבים בכל הקשור לניהול משחקי הבאולינג במסגרת העמותה ולשנות כללים אלה מפעם לפעם. כללים אלה יפורסמו בלוח מודעות כל זמן תוקפם.
ה. לפקח על קיום הכללים שיקבעו מפעם לפעם.
ו. להשתמש בכל האמצעים הדרושים כדי לקדם את ענף הבאולינג בקרב בני הנוער ואת שחקני הבאולינג כבודדים וכקבוצות במסגרות עליהן יוחלט מפעם לפעם.
ז. לארגן ולערוך תחרויות, קורסים, כינוסים, השתלמויות, אימונים וכל היוצא באלה, בשיתוף עם מוסדות או ארגונים אחרים בארץ ובעולם או בלעדיהם וכן לקבוע פרסים כספיים או אחרים במטרה לקיים את סעיף 5ב' לעיל.
ח. לגייס כספים למימון פעילותה השוטפת ולקידום מטרותיה הן מהמוסדות הממלכתיים והעירוניים, מגופים פרטיים ואחרים והן מתאגידים ויחידים.
ט. לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרות העמותה.