תו מידות לאפקטיביות
 

גנאדי זמנסקי - חבר ועד וועדת ספורט