תו מידות לאפקטיביות

רשות המיסים

אישור לצורך ניכוי מס
אישור לצורך ניכוי מס לתאריכים
מ- 1/1/2024 ועד 31/3/2025 
אישור ניהול חשבונות לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים
אישור לתאריכים 1/1/2024 ועד לתאריך 31/3/2025
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו1
אישור רשות המיסים לאישור ניכוי מס וניהול פנקסים  31/03/2024  -  01/01/2023
אישור רשות המיסים לאישור ניכוי מס וניהול ספרים 1/1/23-31/3/24 
מורשי חתימה בעמותה אישור היועץ המשפטי לעמותה.
אישור חתום של היועץ המשפטי מר עמי נחמני למורשי החתימה בעמותה
אישור מלכ"ר
מעמד העמותה ברשויות המיסים 
מלכ"ר 
אישור ניכוי מס וניהול פנקסים 24.5.22 - 31.3.23
אישור רשות המיסים לאישור ניכוי מס וניהול פנקסים
 31/03/2023  -  24/05/2022
אישור ניכוי מס וניהול פנקסים 1/1/21 - 31/3/2022
אישור רשות המיסים לאישור ניכוי מס וניהול פנקסים 01/01/2021 - 31/03/2022
 
אישור ניכוי מס וניהול פנקסים 01.01.2020 - 31.03.2021
אישור ניהול חשבונות לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים תוקף 1.1.19 - 31.3.20
אישור ממחלקת מוסדות ציבור ומלכרים לעניין תרומות החל מ- 12.8.2014
 
לתרומה