תו מידות לאפקטיביות
 

אמיל דיין - חבר ועד ויו"ר מתנדבים