תו מידות לאפקטיביות
 

נספח ד' התחייבות שחקן לייצוג העמותה במסגרות ה.כ.י