תו מידות לאפקטיביות
 

נספח ט' נוהל אימוני שחקני העמותה